Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 018-243 6288

Mall
Metodologi Penyelidikan dalam Pendidikan Amalan dan Analisis Kajian ( edisi kedua ). Ditulis oleh Ghazali Darusalam dan Sufean Hussin. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya

Metodologi Penyelidikan dalam Pendidikan Amalan dan Analisis Kajian ( edisi kedua ). Ditulis oleh Ghazali Darusalam dan Sufean Hussin. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
Click to enlarge
 
 
 
RM 98.00
Out of Stock
Product Code
461876768
Brand
NO BRAND
Sold by
Status
Out of Stock
Delivery Fee
West Malaysia - RM 4.80
East Malaysia - RM 19.40
Rewards
98 Points
Highlights
  • Kulit lembut
  • Penulisan ilmiah
  • Mudah dibaca dan difahami
  • Cetakan warna pada kulit buku
  • Tahun terbit: 2018
  • Jumlah halaman: 588
Notify me when ...
price drops.
product is available.
Product Information
Buku ini membincangkan tentang kaedah penyelidikan terkini yang sangat eksklusif untuk bidang sains sosial, khasnya bidang pendidikan.


Metodologi Penyelidikan dalam Pendidikan: Amalan dan Analisis Kajian adalah sebuah buku kaedah penyelidikan terkini yang sangat eksklusif untuk bidang sains sosial, khasnya bidang pendidikan. Buku ini dapat menjadi rujukan penting kepada penyelidik dan sarjana yang berusaha mencari ilmu empirikal dan seterusnya menghasilkan laporan ilmiah atau tesis sarjana dan kedoktoran. Penulisan ini ditujukan khas kepada pelajar yang sedang menyiapkan kertas kajian/ kertas projek/ disertasi/ tesis dan seumpamanya di peringkat Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah sama ada di kolej, Institusi Pendidikan Guru Malaysia (IPGM), Institusi PengajianTinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS).

Buku ini mengandungi empat bahagian: ilmu dan penyelidikan, penyelidikan kuantitatif, penyelidikan kualitatif dan penyelidikan kaedah gabungan (mixed-methods). Bagi setiap kaedah/ kajian kuantitatif, kualitatif dan kaedah gabungan diperincikan lagi melalui subtopik yang berkaitan seperti; reka bentuk kajian, penulisan proposal kajian, kaedah pengumpulan data, pengurusan data, pengekodan data, populasi dan persampelan, kesahan dan kebolehpercayaan, ujian rintis, kerangka konseptual, teoritikal kajian, analisis statistik, penulisan laporan, dan format penulisan bibliografi mengikut APA (American Psychological Association) style.

Buku ini ditulis menggunakan bahasa yang mudah, tidak terlalu teoritikal dan setiap subtopik ditulis secara terperinci dalam menghuraikan sesuatu fakta serta setiap paragraf mengandungi rujukan-rujukan yang relevan sebagai sandaran fakta yang dibahaskan. Buku ini juga dapat memandu penyelidik bagaimana mengoperasikan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) mengikut langkah demi langkah dalam penggunaan semua jenis statistik deskriptif dan inferensi. Dijelaskan juga bagaimana cara untuk menginterpretasi dan menganalisis data, dan akhir sekali menjelaskan bagaimana laporan ilmiah dibuat berdasarkan jenis penyelidikan yang digunakan.
Metodologi Penyelidikan dalam Pendidikan Amalan dan Analisis Kajian ( edisi kedua ). Ditulis oleh Ghazali Darusalam dan Sufean Hussin. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
Metodologi Penyelidikan dalam Pendidikan Amalan dan Analisis Kajian ( edisi kedua ). Ditulis oleh Ghazali Darusalam dan Sufean Hussin. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
Metodologi Penyelidikan dalam Pendidikan Amalan dan Analisis Kajian ( edisi kedua ). Ditulis oleh Ghazali Darusalam dan Sufean Hussin. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
Metodologi Penyelidikan dalam Pendidikan Amalan dan Analisis Kajian ( edisi kedua ). Ditulis oleh Ghazali Darusalam dan Sufean Hussin. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
Shipping Information
ZoneWeightDelivery Fee (RM)
West MalaysiaFirst 1.00 kg4.80
Extra 1.00 kg2.00
East MalaysiaFirst 0.50 kg14.30
Extra 0.50 kg5.10
TOP