Youbeli Online Shopping Malaysia
Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 018-243 6288
Cite 城邦阅读花园

认证检定

影像處理特訓教材 Photoshop CC
RM 101.60
RM 81.28
20%
 
 
Java SE8 OCAJP專業認證指南
RM 96.90
RM 77.52
20%
 
PJM專案管理基礎檢定
RM 39.10
RM 31.28
20%
 
 
 
 
 
Word 2013:實力養成暨評量
RM 60.90
RM 48.72
20%
 
 
 
TQC+ 程式語言認證指南 C
RM 60.90
RM 48.72
20%
 
 
 
TQC+數位媒體出版認證指南
RM 60.90
RM 48.72
20%
 
 
TQC+電路設計特訓教材 OrCAD
RM 65.60
RM 52.48
20%
 
Access 2013實力養成暨評量
RM 60.90
RM 48.72
20%
 
 
CL Fresh
TOP