Youbeli Online Shopping Malaysia
Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 1800 88 2354

滄洲夢‧風雨晴

滄洲夢‧風雨晴
Product Code:
1010022
Model:
9789888674312
Brand:
中華
Status:
Available Now
Delivery:
Usually ships within 4 to 6 weeks
Delivery Fee:
West Malaysia - RM 5.00
East Malaysia - RM 14.00
Singapore - RM 25.00
Brunei, Indonesia, Macau, Philipines, Taiwan, Thailand - RM 105.40
Bhutan, Cambodia, China, Maldives, Nepal, Sri Lank - RM 124.90
Please refer to the shipping policy
FREE shipping with a minimum purchase
West Malaysia - RM79.00
East Malaysia - RM149.00
Rewards:
49 Points
E-Tunai
Notify me when ...
price drops.
Product Information

ISBN: 9789888674312

出版日期: 2020-02-14

作者: 鄺龑子

裝訂: 平裝.單色印刷.200頁.21.

 

  殘殺終招敗,吞羞七十年。官腔長躲卸,往恨更烹煎。
  激緒徒摧義,忠邦可背天。良知非國策,政教主爭先。
  自古先師訓,安仁智勇揚。滄桑多少變,苦難百千嚐。
  大地風雷運,中華命脈長。焉耽仇與恨,只願正心彰。
  ——〈抗戰結束七十周年有感二首〉
  日月遷移宵換晝,鳥語枝間透。海面漲新潮,過眼升沉,損益何曾有。
  黃蜂粉蝶非相守,各戀園中秀。片刻轉陰晴,烟斂雲飛,扇起清風袖。
  ——〈醉花陰.偶看早潮〉

  第二十五、二十六冊詩詞合集,輯錄了寫於二○一五至二○一八年的部分古近體詩和長短句共二百首,包括個別題目的組詩組詞。風雨晴天,滄洲大夢,多少興亡入晚潮。

 

 

作者簡介
鄺龑子作者簡介鄺龑子


  香港大學文學士、哲學碩士(英國/歐洲文學),牛津大學哲學碩士(英國文學),耶魯大學文學碩士、哲學博士(中國古典文學)。曾在美國執教大學,現職嶺南大學中文系教授、哲學系客席教授,並曾任翻譯系教授多年。屢獲嶺大優異教學獎及研究獎,又獲「大學教育資助委員會傑出教學獎」。學術著作涵蓋古典詩詞、小說、詩學、中西比較文學及思想史、文學翻譯,包括Tao Qian & the Chinese Poetic Tradition、Women Writers of Traditional China (associate editor & translator)、《朱淑真李清照詩詞逐字索引》等。文學創作有詩詞集26冊(2600首)及散文集《煙雨閒燈》、《隔岸留痕》、《師生之間》。

滄洲夢‧風雨晴
How To Buy
Shipping Information
ZoneOrder Total (RM)Delivery Fee (RM)
West MalaysiaAbove 79.00FREE
East MalaysiaAbove 149.00FREE

ZoneItemsDelivery Fee (RM)
West MalaysiaFirst 2 Item5.00
Additional 1 Item2.00
East MalaysiaFirst 1 Item14.00
Additional 1 Item5.00
SingaporeFirst 1 Item25.00
Additional 1 Item5.00
Brunei, Indonesia, Macau, Philipines, Taiwan, ThailandFirst 1 Item105.40
Additional 1 Item28.00
Bhutan, Cambodia, China, Maldives, Nepal, Sri LankFirst 1 Item124.90
Additional 1 Item32.00
Australia, Japan, Korea(KR), New ZealandFirst 1 Item132.80
Additional 1 Item36.00
Canada, Mexico, USAFirst 1 Item148.20
Additional 1 Item40.00
Austria, France, Finland, Germany, India, DenmarkFirst 1 Item162.80
Additional 1 Item44.00
Albania, Bosnia, Croatia, Estonia, Georgia, GreeceFirst 1 Item192.50
Additional 1 Item48.00
Libya, MoroccoFirst 1 Item251.70
Additional 1 Item52.00

 

TOP