Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 1800 88 2354

Mall
(香港中華書局)滄洲夢.風雨晴

(香港中華書局)滄洲夢.風雨晴
Product Code
S320000389354
Brand
No Brand
Sold by
Status
Available Now
Delivery
Usually ships within 1 to 2 weeks
Delivery Fee
MY - RM 19.00
FREE shipping with a minimum purchase
MY - RM120.00
Rewards
53 Points
Notify me when ...
price drops.
Product Information

殘殺終招敗,吞羞七十年。官腔長躲卸,往恨更烹煎。
激緒徒摧義,忠邦可背天。良知非國策,政教主爭先。

自古先師訓,安仁智勇揚。滄桑多少變,苦難百千嚐。
大地風雷運,中華命脈長。焉耽仇與恨,只願正心彰。
——〈抗戰結束七十周年有感二首〉

日月遷移宵換晝,鳥語枝間透。海面漲新潮,過眼升沉,損益何曾有。
黃蜂粉蝶非相守,各戀園中秀。片刻轉陰晴,?斂雲飛,扇起清風袖。
——〈醉花陰‧偶看早潮〉

第二十五、二十六冊詩詞合集,輯錄了寫於二○一五至二○一八年的部分古近體詩和長短句共二百首,包括個別題目的組詩組詞。
風雨晴天,滄洲大夢,多少興亡入晚潮。


鄺龑子
香港大學文學士、哲學碩士(英國/歐洲文學),牛津大學哲學碩士(英國文學),耶魯大學文學碩士、哲學博士(中國古典文學)。
曾在美國執教大學,現職嶺南大學中文系教授、哲學系客席教授,並曾任翻譯系教授多年。
屢獲嶺大優異教學獎及研究獎,又獲「大學教育資助委員會傑出教學獎」。
學術著作涵蓋古典詩詞、小說、詩學、中西比較文學及思想史、文學翻譯,包括Tao Qian & the Chinese Poetic Tradition、Women Writers of Traditional China (associate editor & translator)、《朱淑真李清照詩詞逐字索引》等。文學創作有詩詞集26冊(2600首)及散文集《煙雨閒燈》、《隔岸留痕》、《師生之間》。

(香港中華書局)滄洲夢.風雨晴
Shipping Information
ZoneOrder Total (RM)Delivery Fee (RM)
MYBelow 120.0019.00
Above 120.00FREE
Shipping Info
Order process take 7~10 days, and international shipping will take about 10~14 days
 
 
Important Notification:
1. PChomeSEA acts as a buying agent and does not provide product warranty.
2. Please check whether product specs (including voltage, plug type, frequency, etc.,) applys in your country.
 
TOP